2009 tour - preliminary walkthrough 7-26-09 - didia